Dijkversterkingsproject Wieringermeerkering WMK

De Wieringermeerkering is over 6 kilometer afgekeurd, ook voldoen 3 kunstwerken niet aan de veiligheidseisen. Het dijktraject en de kunstwerken worden daarom versterkt.

Projecteigenaar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lengte dijktraject en/of aantal kunstwerken 6 kilometer en 3 kunstwerken
Projectfase Verkenningsfase
Verwachte afronding
Faalmechanisme(n)
Bijzonderheden
Link website project https://www.hhnk.nl/dijkversterking-wieringermeerkering/
Laatste update pagina 25-11-2021

De opgave concentreert zich rond het Amstelmeer en Kolhorn. In de periode 2018-2020 is in het tweede deel van de verkenningsfase toegewerkt naar een oplossing voor de dijken en de kunstwerken.

De omgeving is hierbij actief betrokken en er is waardevolle informatie opgehaald om de aanwezige gebiedskennis te benutten. De omgeving is daarbij op een andere manier betrokken bij het project: op basis van leefstijlen is op maat gecommuniceerd met de diverse stakeholders.

Voor dit project is hulp ingeroepen van een combinatie van 3 ingenieursbureaus die vanuit een bestaand raamcontract voor regionale keringen is gecontracteerd. Hiervan kon gebruik worden gemaakt, omdat de Wieringermeerkering na herwaardering deels regionale en deels een overige kering is geworden.

Aan het einde van de verkenningsfase bleek uit de aanvullende berekeningen en onderzoeken dat de scope van de verkenningsfase teruggebracht kon worden tot enkel de Haukesschutsluis. De (mogelijke) voorkeursalternatieven voor de overige dijkvakken en kunstwerken konden worden geschaard onder regulier beheer en onderhoud van HHNK. Hiermee is de scope van het project gereduceerd tot alleen de Haukesschutsluis.

  • werk aan de dijk