Dijkversterkingsproject Polder Katwoude PKW

In polder Katwoude is 3,1 kilometer van de primaire kering afgekeurd op binnenwaartse en buitenwaartse stabiliteit en bekleding. Het dijktraject wordt daarom versterkt. 

Projecteigenaar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lengte dijktraject en/of aantal kunstwerken 3,1 kilometer
Projectfase Planuitwerkingsfase
Verwachte afronding
Faalmechanisme(n) Binnenwaartse en buitenwaartse stabiliteit
Bijzonderheden
Link website project https://www.hhnk.nl/dijkversterking-katwoude/
Laatste update pagina 25-11-2021

In de (voor)verkenningsfase is intensieve afstemming geweest met de omgeving. Deze is afgesloten met een vastgesteld voorkeursalternatief  (VKA) in april 2021. Er is gekozen voor een buitenwaartse dijkversterking.

In polder Katwoude is het de nadrukkelijke wens om de versterking gelijktijdig of volgtijdelijk met de werkzaamheden van de Alliantie Markermeerdijken uit te voeren. De dijk in een keer versterken levert synergievoordelen op en beperkt de overlast voor de omgeving.

Om aan deze wens tegemoet te komen, geeft HHNK prioriteit aan dijkversterking Katwoude in goede samenwerking met de gemeente Waterland, de provincie Noord-Holland en de AMMD.

De jaren 2021-2022 staan in het teken van de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het VKA verder in detail uitgewerkt en worden de onderzoeken, nodig voor het aanvragen van de vergunning, opgesteld. De eerder opgehaalde wensen en eisen uit de omgeving worden zo goed mogelijk verwerkt. Tijdens deze fase worden ook de meekoppelkansen, het verbeteren van de verkeersveiligheid en een doorlopende fiets- en wandelverbinding nader uitgewerkt.

Het ontwerp- Projectplan Waterwet wordt opgesteld en ter inzage gelegd. De realisatie staat gepland voor 2023.