Dijkversterkingsproject Noordzeekanaal NZK

De dijken langs het Noordzeekanaal voldeden over 3,6 kilometer niet aan de veiligheidseisen. Ook zijn 4 kunstwerken afgekeurd.

Projecteigenaar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lengte dijktraject en/of aantal kunstwerken 3,6 kilometer en 4 kunstwerken
Projectfase Planuitwerkingsfase
Verwachte afronding
Faalmechanisme(n)
Bijzonderheden
Link website project
Laatste update pagina 25-11-2021

De versterking is verdeeld over twee dijktrajecten: de Landsmeerderdijk en een deel van de Oostzanerdijk in hoogstedelijk Amsterdam-Noord en de groene Overtoom in de gemeente Zaanstad. Beide trajecten hebben een heel eigen karakter en vragen om een eigen aanpak.

De kunstwerken die nog niet aan de veiligheidsnormen voldoen zijn gemaal Kadoelen, gemaal Sint Aagtendijk, uitwateringssluis Nauerna en inlaatduiker Oostzanerdijk. Beide gemalen zijn inmiddels goedgekeurd door het opstellen van een sluitingsprotocol.

Het project zit sinds januari 2020 in de planuitwerkingsfase. De beide dijktrajecten zijn meer in detail beschouwd en aanvullend grond- en bodemonderzoek is uitgevoerd. Op basis van deze nieuwe gegevens is de veiligheidsbeoordeling van beide dijktrajecten aangescherpt en blijft geen veiligheidsopgave over.

Het project gaat daarom niet over naar de realisatiefase maar wordt in de planuitwerking afgerond met de overdracht van de dijkvakken naar de beheerafdeling van HHNK. Daarnaast is voor de zomer van 2021 het omgevingstraject afgerond. De veiligheidsopgave van de kunstwerken blijft bestaan, hiervoor wordt een passende oplossing gezocht.

  • werk aan de dijk