Dijkversterkingsproject Monnickendam Zeedijk MZD

Delen van de Zeedijk in Monnickendam zijn afgekeurd op binnenwaartse en mogelijk buitenwaartse stabiliteit en moeten versterkt worden.

Projecteigenaar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lengte dijktraject en/of aantal kunstwerken
Projectfase Verkenningsfase
Verwachte afronding
Faalmechanisme(n) Binnenwaartse en mogelijk buitenwaartse stabiliteit
Bijzonderheden
Link website project
Laatste update pagina 25-11-2021

Het project Gouwzee Monnickendam Zeedijk is één van de vijf deelgebieden van het project Gouwzee & Buiten IJ. Voor dit deelgebied er geen urgentie om aan te sluiten op de dijkversterking door de Alliantie Markermeerdijken (AMMD).

Het project loopt vanaf dijkvak 5, ten zuiden van het buitendijks gelegen recreatiegebied Hemmeland. In zuidelijke richting loopt de dijk langs sportvelden en langs gemaal De Poel. Gemaal De Poel is een paar honderd meter noordwaarts nieuw gebouwd. Het oude gemaal heeft daarmee zijn functie verloren en wordt als dijkvak binnen het project versterkt.

Aan beide zijden van de dijk zijn natuurwaarden aanwezig. Aan de buitenzijde ligt het Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer en aan de binnenzijde gebieden in beheer van Staatsbosbeheer (SBB). In de voorverkenning is naar voren gekomen dat de binnenwaartse waterveiligheidsopgave en natuurontwikkeling in de gebieden van SBB nauw samen hangen.

In 2021 is gestart met het schrijven van een plan van aanpak en planning voor de verkenningsfase. De verkenningsfase start in 2022.