Dijkversterkingsproject Durgerdam DD

De dijken van het dorp Durgerdam zijn afgekeurd en moeten worden versterkt. Daarbij valt 1000 meter onder HWBP-2 en 650 meter onder het ‘nieuwe’ Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Projecteigenaar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lengte dijktraject en/of aantal kunstwerken 1,6 kilometer
Projectfase Planvormingsfase
Verwachte afronding
Faalmechanisme(n)
Bijzonderheden Integraal participatieproces
Link website project
Laatste update pagina 25-11-2021

De versterking van de dijken in Durgerdam is onderdeel van het project Markermeerdijken, maar is in 2017 tijdelijk uit de scope gehaald om extra tijd te nemen voor het doorlopen van een integraal participatieproces. Dat proces is begin 2019 bestuurlijk bekrachtigd in het Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam (IRP).

Hierin zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de dijkversterking en de inrichting van de openbare ruimte voor Durgerdam vastgelegd. Het participatietraject is door de jury van de Water Ontmoet Water-prijs (WOW-prijs) in 2019 bestempeld als ‘de samenwerking van de toekomst’.

Vanaf 2019 richten HHNK en de gemeente Amsterdam zich gezamenlijk op de uitwerking van het ontwerp voor de waterveiligheid en voor de herinrichting van de openbare ruimte.

HHNK heeft Alliantie Markermeerdijken ingeschakeld om het ontwerp voor een veilige dijk te maken en dit in een ontwerp-Projectplan Waterwet op te nemen. Vanwege de bijzondere ondergrond (autonome zakkingen) en de complexe omgeving (woningen, monumenten, haven) is het een uitdaging om binnen de afgesproken kaders van het IRP te blijven. Besluitvorming en verdere procedures zijn voorzien voor 2022. Hierna wordt Durgerdam weer overgedragen aan Alliantie Markermeerdijken voor de uitvoering.

  • werk aan de dijk