Dijkversterkingsproject Den Oever - Den Helder DODH

De Waddenzeedijken tussen Den Oever en Den Helder voldoen over een lengte van 22,3 kilometer niet aan de veiligheidsnormen en moeten versterkt worden.

Projecteigenaar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lengte dijktraject en/of aantal kunstwerken 22,3 kilometer
Projectfase Planuitwerkingsfase
Verwachte afronding ntb
Faalmechanisme(n)

Macrostabiliteit (binnenwaarts) en dijkbekleding

Bijzonderheden Geen
Link website project https://www.hhnk.nl/dijkversterking-den-oever-den-helder/
Laatste update pagina 25-11-2021

Het gaat om Wieringer Zeewering (12 km), de Amsteldiepdijk (2,3 km) en de Balgzanddijk (8 km). De opgave voor het Balgzandkanaal is binnenwaartse macrostabiliteit, voor de Wieringer Zeewering dijkbekleding met gras, en voor alle drie de trajecten dijkbekleding met zetsteen en met asfalt.

In de verkenningsfase is onderzocht of de veiligheidsopgave verantwoord kon worden verkleind. Dat blijkt te kunnen. Een deel wordt integraal versterkt en voor een ander deel wordt bekeken of dit adaptief kan. Een geleidelijk uitvoering (adaptief) maakt het mogelijk om de opgave verder te optimaliseren, natuurlijke processen te incorporeren en beter aan te sluiten bij andere ontwikkelingen in de omgeving.

Ook zijn de effecten op natuur mogelijk minder groot omdat er niet op meer plekken tegelijk gewerkt wordt.

Het project kiest voor participatie op maat waarbij alle belanghebbenden en de rest van de omgeving op maat worden betrokken bij de totstandkoming van het Projectbesluit.

De planuitwerkingsfase is eind 2021 gestart. Samen met de omgeving wordt gewerkt aan de uitwerking en de vormgeving van de oplossingen. ‘Dijk veilig’ staat voorop, maar er wordt breder gekeken (‘Dijk+’).