Secretaris Bezwaarcommissie

In verband met het instellen van een externe onafhankelijke bezwaarcommissie Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), zijn wij op zoek naar een secretaris.

Over ons

In het HWBP werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan veilige en sterke dijken in heel Nederland. De komende decennia staan we voor de grootste dijkversterkingsopgave sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en 500 sluizen en gemalen, moeten worden versterkt. Dat is nodig omdat Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een Nederland waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.   

Namens de alliantie van waterschappen en Rijkswaterstaat, verleent de Programmadirectie HWBP subsidie aan waterschappen die een dijkversterkingsopgave hebben. In het geval dat een waterschap het niet eens is met (de hoogte van) een subsidiebeschikking, kan het waterschap in het uiterste geval ervoor kiezen om bezwaar aan te tekenen. In dat geval zal de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op advies van alliantiepartners een beslissing op dit bezwaar nemen. Aan de bezwaarcommissie de taak om een advies te formuleren waarop deze beslissing zal zijn geformuleerd.  

Wat is het doel?

Het doel van de bezwaarprocedure is dat deze resulteert in een gedegen beslissing op bezwaar die kan rekenen op draagvlak binnen de alliantie van het HWBP. De voorzitter en de commissieleden stellen een advies samen, waarin zorgvuldig de verschillende standpunten worden afgewogen. De bezwaarprocedure en bijbehorende commissie zijn erop gericht om invulling te geven aan de formele juridische bezwaarprocedure, terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met het samenwerkingskarakter van de alliantie HWBP. De bezwaarcommissie bestaat uit drie leden waarvan één voorzitter met een juridische achtergrond en twee leden met een specifieke inhoudelijke achtergrond. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Wat verwachten wij?

Als secretaris ondersteun je de bezwaarcommissie, die adviseert over de afdoening van bezwaarschriften en incidenteel bij elkaar komt. Wij zijn op zoek naar een secretaris, die het bezwaar inhoudelijk voorbereidt, een bespreeknotitie opstelt als voorbereiding voor de commissie op de hoorzitting en een verslag maakt van de hoorzitting. Daarna schrijft de secretaris het advies namens de bezwaarcommissie.
De secretaris is verder onafhankelijk, niet betrokken bij lopende HWBP-projecten of werkzaam voor een van de betrokken partijen.

Daarnaast stellen wij de volgende eisen:

  • Een opleiding op WO-niveau met een juridische achtergrond
  • Kennis en ervaring met de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht
  • Ervaring met het schrijven van heldere en beknopte (juridische) stukken
  • Ervaring op het gebied van bezwaarschriften, omdat de secretaris zelfstandig juridische adviezen moet kunnen schrijven.

Competenties

De secretaris beschikt over de volgende competenties:

  • Luisterend en verdiepend
  • Structurerend en juridisch-analytisch
  • Uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
  • Verbaal en schriftelijk uitdrukkingsvaardig.

Vergoeding en benoeming

De bezwaarcommissie wordt alleen actief wanneer er zich een bezwaar voordoet. De secretaris ontvangt een vaste vergoeding van 171 euro per bijgewoonde vergadering en reiskostenvergoeding van 0,19 euro per kilometer. De benoeming vindt plaats voor een periode van twee jaar met een verlengingsmogelijkheid van wederom twee jaren.

Procedure

Inlichtingen over de inhoud van deze functie kunnen ingewonnen worden bij de heer Erik Wagener (06-27031935), directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie vóór 19 mei 2021 digitaal te richten aan Erik Wagener, via e-mail: wervingselectie@hoogwaterbescherming.nl