Commissieleden Bezwaarcommissie

In verband met het instellen van een externe en onafhankelijke bezwaarcommissie voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), zijn wij op zoek naar twee commissieleden.

Over ons

In het HWBP werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan veilige en sterke dijken in heel Nederland. De komende decennia staan we voor de grootste dijkversterkingsopgave sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en 500 sluizen en gemalen moeten worden versterkt. Dat is nodig omdat Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een Nederland waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.   

Namens de alliantie van waterschappen en Rijkswaterstaat verleent de Programmadirectie HWBP subsidie aan waterschappen die een dijkversterkingsopgave hebben. In het geval dat een waterschap het niet eens is met (de hoogte van) een subsidiebeschikking, kan het waterschap in het uiterste geval ervoor kiezen om bezwaar aan te tekenen. In dat geval zal de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op advies van alliantiepartners een beslissing op dit bezwaar nemen. Aan de bezwaarcommissie de taak om een advies te formuleren waarop deze beslissing zal zijn geformuleerd. 

Wat is het doel?

Het doel van de bezwaarprocedure is dat deze resulteert in een gedegen beslissing op bezwaar, die kan rekenen op draagvlak binnen de alliantie van het HWBP. De voorzitter en de commissieleden stellen een advies samen, waarin zorgvuldig de verschillende standpunten worden afgewogen. De bezwaarprocedure en bijbehorende commissie zijn erop gericht om invulling te geven aan de formele juridische bezwaarprocedure, terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met het samenwerkingskarakter van de alliantie HWBP.

De bezwaarcommissie bestaat uit drie leden waarvan één voorzitter met een juridische achtergrond, die inmiddels al is benoemd, en twee leden met een specifieke inhoudelijke achtergrond. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Wat verwachten wij?

Wij zoeken twee commissieleden, waarvan een lid relevante expertise heeft op het gebied van dijktechniek en projecten en het andere lid op het gebied van contractering. Voor beide commissieleden geldt dat ze een aantoonbare praktijkervaring hebben in het werkveld van grote infrastructuurprojecten in grond-, weg- en waterbouw, bij voorkeur in de waterveiligheid. En ook kennis en ervaring hebben in de risicogerichte projectaanpak van grote infraprojecten middels Integraal Projectmanagement (IPM-model). Daarnaast binnen hun discipline senioriteit, kennis en expertise op topniveau hebben. Ervaring in het beoordelen en afhandelen van bezwaren en claims strekt tot aanbeveling. Ze zijn verder onafhankelijk, niet betrokken bij lopende HWBP-projecten of werkzaam voor een van de betrokken partijen.

Daarnaast stellen wij de volgende eisen voor expert dijktechniek en projecten:

 • Ervaring met management en beheersing van technische infraprojecten
 • Kennis en ervaring met de toepassing van de overstromingskansbenadering en de nieuwe wettelijke normering voor waterveiligheid in projecten
 • Kennis en ervaring op het gebied van beoordeling en ontwerp van primaire waterkeringen volgens het WBI en OI
 • Expert in integrale ontwerpprocessen, waarbij eisen met betrekking tot waterveiligheid en de maatschappelijke omgeving worden vertaald in een uitvoerbaar dijkontwerp. Affiniteit met innovatie.

Eisen voor expert contractering:

 • Expert op het gebied van samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en private partijen in gww-projecten, onder meer in geïntegreerde contracten, alliantiecontracten en tweefasencontracten
 • Ervaring met het opzetten van een marktbenaderingsstrategie, het vormgeven van contractstukken en het inrichten van contractmanagement
 • Kennis en ervaring met processen van prijsvorming en kostencalculatie.

Competenties

Beide commissieleden beschikken over de volgende competenties:

 • Luisterend en verdiepend
 • Structurerend en analytisch
 • Consistent en besluitvaardig
 • Uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Verbaal en schriftelijk uitdrukkingsvaardig.

Vergoeding en benoeming

De bezwaarcommissie wordt alleen actief wanneer er zich een bezwaar voordoet. De leden ontvangen een vaste vergoeding van 229 euro per bijgewoonde vergadering en een reiskostenvergoeding van 0,19 euro per kilometer. De benoeming vindt plaats voor een periode van twee jaar met een verlengingsmogelijkheid van wederom twee jaren.

Procedure

Inlichtingen over de inhoud van deze functie kunnen ingewonnen worden bij Erik Wagener (06-27031935), directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie vóór 15 juni 2021 digitaal te richten aan Erik Wagener, via e-mail: wervingselectie@hoogwaterbescherming.nl