Organisatie van innovaties

Jaarlijks heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) een innovatiebudget beschikbaar voor zowel innovaties die gerelateerd zijn aan HWBP-projecten als projectoverstijgende innovaties. Op dit moment bedraagt het innovatieplafond 10 miljoen euro per jaar.

We ondersteunen alleen initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de programmadoelstellingen en de opgave sober en doelmatig versterken. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. Waar wordt in geïnvesteerd? Wat levert het op? Maar ook: wat doen we niet? Deze keuzes maken we samen met de betrokken partijen. Innoveren doen we samen!

Team Techniek, Kennis en Innovatie (TK&I)

Voor de alliantie HWBP bundelt het team Techniek, Kennis en Innovatie van de programmadirectie alle kansrijke innovatievoorstellen. Het team brengt dit onder de Kennis- en innovatieagenda en brengt dit naar de Kennis- en innovatietafel. Daarnaast monitort en analyseert het team de kennisstrategie van de ontwikkelde kennis en innovaties. Het team stelt hiervoor onder meer de Innovatiemonitor op, waarmee de impact van de innovatie inzichtelijk wordt. Verder voorziet het team de ontwikkelingen via de landelijke kennisagenda’s op het gebied van waterveiligheid en probeert daar aan te haken waar het mogelijkheden ziet voor het snel laten doorwerken van ontwikkelde kennis naar de praktijk. Binnen het team is een innovatiecoördinator werkzaam die opereert als een kennismakelaar voor innovaties. Dit teamlid wordt ondersteund door meerdere kennismakelaars.

De begeleidingsteams treden op als competente verbinder tussen de innovatieprojecten en het HWBP.

Programmabestuur HWBP

Het programmabestuur HWBP is verantwoordelijk voor de sturing op de uitvoering van het HWBP binnen de gestelde kaders. Het programmabestuur stelt onder meer het programmaplan, de begroting, de kadernota, jaarplannen, de jaarlijkse actualisatie van het programma en voortgangsrapportages vast.

Kennis- en innovatietafel

De Kennis- en innovatietafel heeft leden die vanuit de verschillende belangen de innovatievoorstellen kunnen beoordelen. Vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen en marktpartijen maken deel uit van de tafel. Daarnaast adviseert zij het programmabestuur HWBP over de inhoudelijke thema’s van de Kennis- en innovatieagenda. 

Bestuurlijke Ambassadeurs Groep

De HWBP Bestuurlijke Ambassadeursgroep (BAG) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Programmabestuur HWBP over de voortgang en ontwikkelingen. In de BAG zitten bestuurlijke ambassadeurs van het HWBP Kennis- en innovatieprogramma. De leden zijn op persoonlijke titel gevraagd om het ambassadeurschap in de regio vorm te geven op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. De ambassadeurs gaan ook langs bij andere waterschappen om de innovaties voor het voetlicht te brengen.

Afstemming landelijke gremia

We hebben op regelmatige basis afstemming met de eigenaren van de landelijke kennisagenda’s. We streven een actieve rol na in het laten landen van de ontwikkelde kennis in de daarvoor bestemde gremia zoals handreikingen, leidraden en het beoordelings- en ontwerpinstrumentarium (BOI). Daarnaast vragen we regelmatig advies van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW), de Taskforce Deltatechnologie en het Adviesteam Dijkontwerp.