Future Dikes

Soortenrijke dijkvegetatie draagt bij aan biodiversiteitsherstel en de reductie van uitstoot van CO2- en stikstof. Nieuwe zaadmengsels met meer en andere soorten grassen en kruiden leiden tot een duurzamere grasbekleding die minder kwetsbaar is voor weer- en klimaatinvloeden (droogte) en mogelijk ingezet kan worden als natuurcompensatie.

In het innovatieproject FutureDikes – sterke soortenrijke grasbekleding ontwikkelt een consortium van partijen met Waterschap Rivierenland als opdrachtgever de grasbekleding van de toekomst. We tonen aan dat soortenrijke grasbekledingen voldoende erosiebestendig, duurzaam en kosteneffectief zijn.

We brengen al aanwezige kennis bij elkaar, testen (bestaande) soortenrijke grasmatten met golfoverslagproeven en grastrekproeven en ontwikkelen nieuwe zaadmengsels. De resultaten zijn praktisch toepasbaar in dijkversterkingsprojecten, beheer en beoordeling van dijken.

Waarom hebben we dit project?

Soortenrijke dijkvegetatie draagt bij aan biodiversiteitsherstel en de reductie van uitstoot van CO2- en stikstof. Nieuwe zaadmengsels met meer en andere soorten grassen en kruiden leiden tot een duurzamere grasbekleding die minder kwetsbaar is voor weer- en klimaatinvloeden (droogte) en mogelijk ingezet kan worden als natuurcompensatie.

Voor grootschalige toepassing is onderzoek nodig om aan te tonen dat soortenrijke grasbekledingen voldoende erosiebestendig zijn. Ook is er kennis nodig over het ontwerpen (ontwikkelen), beoordelen en beheren van deze vegetatie.

Wat is de impact van dit project?

Het project levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteits- en duurzaamheidsdoelstelling van het HWBP en waterschappen voor alle dijken in Nederland. Soortenrijke dijken verbinden ecologische waarden in onze omgeving en dragen bij aan het herstel van de biodiversiteit (waaronder de insectenstand).

Soortenrijke grasbekledingen zijn bovendien doelmatiger dan traditionele grasbladgedomineerde bekledingen. Ze zijn minder droogtegevoelig waardoor kostbare herstelmaatregelen zoals in 2018 en 2019 tot het verleden gaan behoren. Ze ontwikkelen zich sneller waardoor tijdelijke maatregelen tussen zaaien en op sterkte zijn minder lang nodig zijn. Het bloemrijke karakter draagt bij aan de leefomgeving en daarmee aan draagvlak onder bewoners voor ingrijpende dijkversterking.  De inzet als natuurcompensatie levert kostenbesparingen op.

Wat is het (beoogde) eindresultaat?

Het bundelen van bestaande en momenteel in raakvlakprojecten ontwikkelde kennis, de ontwikkeling van zaadmengsels, de golfoverslagproeven en treksterktemetingen leren ons meer over de relatie tussen vegetatiesamenstelling, beworteling, bodem, droogte, beheer en erosieparameters. En hoe soortenrijke grasbekleding is te ontwerpen, aan te leggen, te beheren en te beoordelen.

De kennis wordt verankerd in het ontwerp- en beoordelingsinstrumentarium (BOI), protocollen voor aanleg en beheer en de Handreiking Grasbekleding.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Waterschap Rivierenland is opdrachtgever van het veelzijdige project dat wordt uitgevoerd door een breed consortium van partijen bestaande uit Radboud Universiteit (penvoerder), Universiteit Twente, Wageningen Environmental Research, Deltares, Infram Hydren, Eureco Advies en Lumbricus. Via de gebruikersgroep vindt afstemming plaats met STOWA, elf waterschappen en RWS-WVL.